Chức năng duy nhất của thị trường tài chính là?

Chức năng duy nhất của thị trường tài chính là?

A. Chuyển giao vốn, biến tiết kiệm thành đầu tư.

B. Đáp ứng nhu cầu vay và cho vay của các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế

C. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được quảng bá hoạt động và sản phẩm.

D. Tổ chức các hoạt động tài chính.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:40 chiều

Đánh giá chủ đề này