Cổ đông sở hữu những loại cổ phần nào không được quyền biểu quyết?

Cổ đông sở hữu những loại cổ phần nào không được quyền biểu quyết?

A. Cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi biểu quyết

B. Cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại

C. Cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi hoàn lại

D. Cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi cổ tức

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này