Có mấy loại hợp đồng lao động?

Có mấy loại hợp đồng lao động?

A. Có 02 loại hợp đồng là hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn

B. Có 03 loại hợp đồng lao động là hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao

động xác định thời hạn và hợp đồng mùa vụ

C. Có 04 loại hợp đồng lao động là hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao

động xác định thời hạn, hợp đồng mùa vụ và hợp đồng khoán

D. Có 05 loại hợp đồng lao động là hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao

động xác định thời hạn, hợp đồng mùa vụ, hợp đồng khoán và hợp đồng tính % theo doanh

thu

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Có mấy loại hợp đồng lao động?

Bạn đang xem: Có mấy loại hợp đồng lao động? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP