Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị- xã hội của ai?

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị- xã hội của ai?

A. Của giai cấp công nhân

B. Của người lao động

C. Của giai cấp công nhân và của người lao động

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này