Công ty Hoàn Cu có báo cáo về tình hình tài chính như sau: – Lợi nhuận trước thuế là 1.200 triệu đồng – Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% – Vốn chủ sở hữu bình quân là 5.760 triệu đồng Yêu cầu xác định tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp?

Công ty Hoàn Cu có báo cáo về tình hình tài chính như sau:

– Lợi nhuận trước thuế là 1.200 triệu đồng

– Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%

– Vốn chủ sở hữu bình quân là 5.760 triệu đồng

Yêu cầu xác định tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp?

A. 0,167 (hay 16,7%)

B. 0,208(hay 20,8%)

C. 0,052 (hay 5.2%)

D. 0,177 (hay 18,7%)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:39 chiều

Đánh giá chủ đề này