Đào tạo trình độ thạc sĩ đối với người có bằng tốt nghiệp đại học thì được đào tạo trong mấy năm?

Đào tạo trình độ thạc sĩ đối với người có bằng tốt nghiệp đại học thì được đào tạo trong mấy năm?

A. 2 năm

B. từ 1- 2 năm

C. từ 1,5 -2 năm

D. từ 2- 3 năm

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:00 chiều

Đánh giá chủ đề này