ĐỀ ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024

ĐỀ ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 được yopovn sưu tầm và chia sẻ. Thầy cô download file đề thi đấu trường toán học lớp 5 cấp trường tại links cuối bài.

ĐỀ ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024

ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5- CẤP TRƯỜNG

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống

2,4 : 0,001 = ……………………

Câu 2:  Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống

Phép tính 14,89 + 5,23 có kết quả là ……………….

(viết kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 3: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Một mảnh đất có diện tích 100 m2, diện tích trồng rau là 20 m2. Hỏi diện tích trồng rau chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích mảnh đất ?

20 %                                 40%                                            30 %

Câu 4:  Bạn hãy chọn đáp án đúng

Phân số  được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là

20%                        40%                        2%                          4%

Câu 5: Bạn hãy chọn đáp án đúng để điền vào ô trống

Kết quả phép tính 1,47 x 5 là ………………

7,25                        7,35                        7,45

Câu 6: Bạn hãy chọn đáp án đúng để điền vào ô trống

Kết quả phép tính 1,2 x 4 là ………………….

3,8                          4,4                          4,8

Câu 7:  Bạn hãy chọn đáp án đúng

Cho phép tính: 18,07 + 2,15

Kết quả của phép tính đã cho là:

2022                                 20,12                                2012                       20,22

Câu 8: Điền số thích hợp vào ô trống

Tỉ số phần trăm của 24 và 32 là:

24 : 32 = 0,75 = ………………….%

Câu 9:  Bạn hãy chọn đáp án đúng

Phân số  được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là

18%                        24%                        6%                          12%

Câu 10:  Bạn hãy chọn đáp án đúng

Thương của 49,5 và 5,5 là

10                           8                             9                             11

Câu 11:  Bạn hãy chọn đáp án đúng

Kết quả của phép tính 34,8 x 2 là:

6,96                                  49,8                                  98,4                                   69,6

Câu 12:  Bạn hãy chọn đáp án đúng

Kết quả của phép tính 34,871 + 2,016 là:

35,887                    36,787                              36,887                              35,787

Câu 13:  Điền số thích hợp vào ô trống

Tỉ số phần trăm của 25 và 125 là ……………….%

Câu 14: Bạn hãy chọn đáp án đúng

được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là

260%                          0,26%                       26%                     2,6%

Câu 15: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Phép tính 12,5 : 2,5 có kết quả là

3                             6                             5                             4

Câu 16:  Bạn hãy chọn đáp án đúng

Kết quả của phép tính 24,6 x 4 là:

94,8                                  98,4                                  94,4                        9,84

Câu 17:  Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống

(nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Kết quả của phép tính 13,3 + 14,5 là ……………..

Câu 18: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống

Một khu vườn có diện tích 40m2, trong đó diện tích trồng rau là 15 m2. Như vậy, diện tích trồng rau chiếm ………………..% diện tích khu vườn.

(Điền đáp án dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 19: Chọn đáp án đúng

Phân số  được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là

Download file đề thi đấu trường toán học lớp 5 cấp trường

Thầy cô download file theo links dưới đây.

Đánh giá chủ đề này
  • ĐỀ ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024