Điều chỉnh kỹ thuật pháp luật môi trường được hiểu là gì?

Điều chỉnh kỹ thuật pháp luật môi trường được hiểu là gì?

A. Điều chỉnh pháp luật các quan hệ xã hội trong lĩnh vực thiết lập và thực thi các yêu cầu môi trường bắt buộc đối với sản phẩm, các quy trình sản xuất, khai thác, bảo quản, vận chuyển, tiêu thụ, tận dụng, và cả trong lĩnh vực thiết lập và thực hiện các yêu cầu môi trường trên cơ sở tự nguyện đối với sản phẩm, các quy trình sản xuất, khai thác, bảo quản, vận chuyển, tiêu thụ, tận dụng, thực hiện các công việc hoặc cung cấp dịch vụ và điều chỉnh pháp luật các quan hệ xã hội trong lĩnh vực đánh gia sự hợp chuẩn, hợp quy môi trường

B. Điều chỉnh pháp luật các quan hệ xã hội trong lĩnh vực thiết lập, áp dụng, thức thi các yêu cầu môi trường bắt buộc đối với sản phẩm, các quy trình sản xuất, khai thác, bảo quản, vận chuyển, tiêu thụ, tận dụng, và cả trong các lĩnh vực thiết lập và thực hiện các yêu cầu môi trường trên cơ sở tự nguyện đối với sản phẩm, các quy trình sản xuất khai thác, bảo quản, vận chuyển, tiêu thụ, tận dụng, thực hiện các công việc hoặc cung cấp dịch vụ và điều chỉnh pháp luật các quan hệ xã hội trong lĩnh vực đánh giá sự hợp chuẩn, hợp quy môi trường

C. Điều chỉnh pháp luật các quan hệ xã hội trong lĩnh vực lập pháp các yêu cầu môi trường bắt buộc đối với sản phẩm, các quy trình sản xuất, khai thác, bảo quản, vận chuyển, tiêu thụ, tận dụng, và cả trong lĩnh vực thiết lập và thực hiện các yêu cầu của môi trường trên cơ sở tự nguyện đối với sản phẩm, các quy trình sản xuât, khai thác, bảo quản, vận chuyển, tiêu thụ, tận dụng, thự chiện các công việc hoặc cung cấp dịch vụ và điều chỉnh pháp luật các quan hệ xã hội trong lĩnh vực đánh giá sự hợp chuẩn, hợp quy môi trường

D. Điều chỉnh pháp luật các quan hệ xã hội trong lĩnh vực thực thi và xử lí các yêu cầu môi trường bắt buộc đối với sản phẩm, các quy trình sản xuất, khai thác, bảo quản, vận chuyển, tiêu thụ, tận dụng, và cả trong lĩnh vực thiết lập và thực hiện các yêu cầu môi trường trên cơ sở tự nguyện đối với sản phẩm, quy trình sản xuất, khai thác, bảo quản, vận chuyển, tiêu thụ, tận dụng, thực hiện các công việc hoặc cung cấp dích vụ và điều chỉnh pháp luật các quan hệ xã hội trong lĩnh vực đánh giá sự hợp chuẩn, hợp quy môi trường

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:53 chiều

Đánh giá chủ đề này