Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khảng định sau: Bao đóng tập các phụ thuộc hàm gồm các phụ thuộc:

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khảng định sau: Bao đóng tập các phụ thuộc hàm gồm các phụ thuộc:

A. Bắc cầu.được suy dẫn logic

B. Được suy dẫn bằng định nghĩa.

C. Được suy dẫn bằng cách áp dụng liên tiếp các hệ tiên đề Armstrong.

D. Đầy đủ.được suy dẫn logic

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này