Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Có nhiều kỹ thuật  tối ưu  hoá các câu hỏi, trong đó có kỹ thuật phân rã câu hỏi dựa trên …

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Có nhiều kỹ thuật  tối ưu  hoá các câu hỏi, trong đó có kỹ thuật phân rã câu hỏi dựa trên …

A. Suy dẫn logic từ các tiên đề Armstrong

B. Ngôn ngữ của đại số quan hệ.

C. Biểu thức đại số quan hệ.

D. Ngôn ngữ dữ liệu.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này