Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS không cho phép người sử dụng:

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS không cho phép người sử dụng:

A. Truy nhập tìm kiếm hay truy vấn thông tin

B. Thực hiện quyền truy nhập nếu không..được phép của người quản trị CSDL

C. Thực hiện quyền truy nhập CSDL

D. Vi phạm tính độc lập và tính toàn vẹn dữ liệu

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này