Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng  để hoàn thiện khảng định sau: Nói rằng A -> B được suy dẫn từ F, nếu:

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng  để hoàn thiện khảng định sau: Nói rằng A -> B được suy dẫn từ F, nếu:

A. Hai bộ bất kỳ trùng nhau trên A thì khác nhau trên B.

B. Hai bộ bất kỳ thoả trên trên A thì thoả trên B.

C. Hai bộ bất kỳ khác nhau trên A thì cũng khác nhau trên B.

D. Áp dụng liên tiếp các hệ tiên đề Armstrong

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này