Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Phép tách không tổn thất thông tin theo nghĩa:

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Phép tách không tổn thất thông tin theo nghĩa:

A. Thông tin của quan hệ gốc được khôi phục từ các quan hệ chiếu.

B. Phép tách bảo toàn phụ thuộc trong các quan hệ chiếu.

C. Phép tách bảo đảm tính độc lập dữ liệu

D. Thông tin của quan hệ gốc không bị mâu thuẫn, thừa hoặc thiếu.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này