Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Thực hiện phép chọn trên quan hệ sau mệnh đề HAVING …

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Thực hiện phép chọn trên quan hệ sau mệnh đề HAVING …

A. Trước khi sau mệnh đề GROUP BY thực hiện gộp nhóm.

B. Nếu GROUP BY đã xuất hiện.

C. Theo các yêu cầu của mệnh đề GROUP BY

D. Thoả mãn biểu thức logic

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này