Hãy xác định tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân của tài sản cố định trong năm N, cho biết số liệunhư sau: – Tổng nguyên giá TSCĐ: 1.600 triệu đồng – Nguyên giá TSCĐ giữ hộ nhà nước :100 triệu đồng – Các TSCĐ dùng cho kinh doanh xếp theo nhóm như sau: + Nhóm 1: Nguyên giá 500 triệu đồng, tỷ lệ khẩu hao 12%/năm + Nhóm 2: Nguyên giá 1.000 triệu đồng, tỷ lệ khấu hao 15%/năm

Hãy xác định tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân của tài sản cố định trong năm N, cho biết số liệunhư sau:

– Tổng nguyên giá TSCĐ: 1.600 triệu đồng

– Nguyên giá TSCĐ giữ hộ nhà nước :100 triệu đồng

– Các TSCĐ dùng cho kinh doanh xếp theo nhóm như sau:

+ Nhóm 1: Nguyên giá 500 triệu đồng, tỷ lệ khẩu hao 12%/năm

+ Nhóm 2: Nguyên giá 1.000 triệu đồng, tỷ lệ khấu hao 15%/năm

A. 14%

B. 13,13%

C. 12,35%

D. 12%

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:41 chiều

Đánh giá chủ đề này