HĐND có thẩm quyền ban hành nghị quyết, chỉ thị và các quyết định để thực hiện nhiệm vụ của mình? 

HĐND có thẩm quyền ban hành nghị quyết, chỉ thị và các quyết định để thực hiện nhiệm vụ của mình? 

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:41 chiều

Đánh giá chủ đề này