Kháng độc đặc hiệu của ngộ độc phospho hữu cơ là:

Kháng độc đặc hiệu của ngộ độc phospho hữu cơ là:

A. Naloxone

B. Ethylen glycol

C. Pralidoxime

D. Acetylcisteine

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này