Khi chạy đoạn chương trình: for i:=length(st) down to 1 do writeln(st). Với st là xâu ký tự thì nội dung thanh ghi

Khi chạy đoạn chương trình: for i:=length(st) down to 1 do writeln(st). Với st là xâu ký tự thì nội dung thanh ghi

A. DI và SI tăng lên 1sau mỗi lần lặp

B. DI và SI giảm đi 1 sau mỗi lần lặp

C. SI giảm đi 1 sau mỗi lần lặp

D. DI giảm đi 1 sau mỗi lần lặp

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này