Khi khảo sát, đánh giá hiện trạng của hệ thống thông tin hiện có thì cần biết các thông số:

Khi khảo sát, đánh giá hiện trạng của hệ thống thông tin hiện có thì cần biết các thông số:

A. Các nguồn thông tin có sẵn, Các quy trình thủ tục, Chu kỳ và tần số hoạt động, Các biểu mẫu và báo cáo đang dùng, Đội ngũ cán bộ, Phần cứng và phần mềm đang được sử dụng, Các khoản chi phí, Các thông tin đầu tư

B. Các nguồn thông tin có sẵn, Các quy trình thủ tục, Chu kỳ và tần số hoạt động, Các biểu mẫu và báo cáo đang dùng, Đội ngũ cán bộ, Phần cứng và phần mềm đang được sử dụng, Các khoản chi phí

C. Các nguồn thông tin có sẵn, Các quy trình thủ tục, Chu kỳ và tần số hoạt động

D. Các nguồn thông tin có sẵn, Các quy trình thủ tục, Chu kỳ và tần số hoạt động, Các biểu mẫu và báo cáo đang dùng, Phần cứng và phần mềm đang được sử dụng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này