Khi thực hiện vào/ra dữ liệu theo kiểu DMA thì:

Khi thực hiện vào/ra dữ liệu theo kiểu DMA thì:

A. Dữ liệu được chuyển trực tiếp từ thiết bị vào/ra vào bộ nhớ dưới sự điều khiển của CPU

B. Dữ liệu được chuyển trực tiếp giữa thiết bị vào/ra và bộ nhớ dưới sự điều khiển của DMAC

C. Dữ liệu được CPU đọc từ thiết bị vào/ra rồi ghi vào bộ nhớ hoặc ngược lại

D. Dữ liệu được DMAC đọc từ thiết bị vào/ra rồi ghi vào bộ nhớ hoặc ngược lại

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này