… là những hệ thống trợ giúp chiến lược trong một doanh nghiệp. Hệ thống này được thiết kế cho những người ngoài tổ chức sử dụng; khách hang, nhà cung cấp hoặc các tổ chức khác. Hệ thống thông tin này là công cụ giúp các nhà quản lý thực hiện các ý đồ chiến lược. Cho phép tổ chức thành công công việc đối đầu với các tổ chức trog cùng ngành:

… là những hệ thống trợ giúp chiến lược trong một doanh nghiệp. Hệ thống này được thiết kế cho những người ngoài tổ chức sử dụng; khách hang, nhà cung cấp hoặc các tổ chức khác. Hệ thống thông tin này là công cụ giúp các nhà quản lý thực hiện các ý đồ chiến lược. Cho phép tổ chức thành công công việc đối đầu với các tổ chức trog cùng ngành:

A. Hệ thống thông tin xử lý giao dịch 

B. Hệ thống thông tin quản lý

C. Hệ thống thông tin trợ giúp ra quyết định

D. Hệ thống tăng cường khả năng cạnh tranh

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này