Liều độc LD$_{50}$ của Dioxin đối với heo theo đường tĩnh mạch là:

Liều độc LD$_{50}$ của Dioxin đối với heo theo đường tĩnh mạch là:

A. 1 mg/kg

B. 10 mg/kg

C. 0, 001 mg/kg

D. 0,1 mg/kg

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này