Luật Đất đai 2003 là luật gắn chặt với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xu thế hội nhập

Luật Đất đai 2003 là luật gắn chặt với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xu thế hội nhập

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Vì: Luật này ra đời gắn liền và phù hợp với mục tiêu của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, cùng với xu thế hội nhập. Theo đó, Luật đã có nhiều đổi mới ở các lĩnh vực.

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này