Luật doanh nghiệp năm 2005 thay thế:

Luật doanh nghiệp năm 2005 thay thế:

A. Luật doanh nghiệp năm1999;

B. Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003;

C.  Các qui định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

D. Cả a, b, c đều đúng. 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Luật doanh nghiệp năm 2005 thay thế:

Bạn đang xem: Luật doanh nghiệp năm 2005 thay thế: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP