Một người đầu tư 25,000$ vào cổ phiếu có beta bằng 1 và 75,000$ vào cổ phiếu có beta bằng 1,2. Nếu chỉ có hai tài sản này trong danh mục đầu tư thôi thì danh mục đầu tư của người này sẽ có beta bằng:

Một người đầu tư 25,000$ vào cổ phiếu có beta bằng 1 và 75,000$ vào cổ phiếu có beta bằng 1,2. Nếu chỉ có hai tài sản này trong danh mục đầu tư thôi thì danh mục đầu tư của người này sẽ có beta bằng:

A. 1,2

B. 0,8

C. 1,15

D. 2,0

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này