Ngân hàng thương mại phát hành các loại kỳ phiếu ngân hàng nhằm thực hiện các dự án đầu từ đã định. Đây là:

Ngân hàng thương mại phát hành các loại kỳ phiếu ngân hàng nhằm thực hiện các dự án đầu từ đã định. Đây là:

A. Nguồn vốn đi vay

B. Nguồn vốn huy động

C. Nguồn vốn tiếp nhận từ các tổ chức tài chính quốc tế

D. Nguồn vốn khác

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này