Người ký phát hối phiếu trong phương thức thanh toán nhờ thu là:

Người ký phát hối phiếu trong phương thức thanh toán nhờ thu là:

A. Nhà xuất khẩu

B. Ngân hàng của nhà xuất khẩu

C. Nhà nhập khẩu 

D. Ngân hàng của nhà nhập khẩu

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:40 chiều

Đánh giá chủ đề này