Nguồn vốn ODA bao gồm:

Nguồn vốn ODA bao gồm:

A. Viện trợ không hoàn lại

B. Các khoản cho vay với những điều kiện ưu đãi về lãi suất, khối lượng vốn vay và thời hạn thanh toán, nhằm hỗ trợ cán cân thanh toán

C. Hỗ trợ các chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội.

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Nguồn vốn ODA bao gồm:

Bạn đang xem: Nguồn vốn ODA bao gồm: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP