Nguyên giá máy móc, thiết bị là toàn bộ __________ phải bỏ ra để có máy móc thiết bị tính đến thời điểm đưa máy móc thiết bị đó vào tình trạng sẵn sàng sử dụng.

Nguyên giá máy móc, thiết bị là toàn bộ __________ phải bỏ ra để có máy móc thiết bị tính đến thời điểm đưa máy móc thiết bị đó vào tình trạng sẵn sàng sử dụng.

A. Số tiền

B. Giá cả

C. Giá trị

D. Chi phí

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này