Nhận định đúng về Maltose:

Nhận định đúng về Maltose:

A. Là sản phẩm của sự thủy phân tinh bột 

B. Được liên kết lại với nhau bằng liên kết α-1,4-glycosid

C. Có tính khử 

D. Tất cả đều đúng  

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:59 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Nhận định đúng về Maltose:

Bạn đang xem: Nhận định đúng về Maltose: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP