Nhận định nào sau đây là nhận định không đúng:

Nhận định nào sau đây là nhận định không đúng:

A. Việc cầm cố phải được lập thành hợp đồng văn bản

B. Nội dung của hợp đồng cầm cố tài sản khác với hợp đồng thế chấp

C. Hợp đồng bảo lãnh cần có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

D. Thế chấp tài sản phải được lập thành văn bản cam kết hoặc hợp đồng thế chấp

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này