Nhóm thuốc điều trị ĐTĐ typ 2 nào sau đây có cơ chế tác động trên incretin:

Nhóm thuốc điều trị ĐTĐ typ 2 nào sau đây có cơ chế tác động trên incretin:

A. Nhóm Biguanid, nhóm Thiazolidinedione

B. Nhóm đồng vận thụ thể GLP-1, nhóm ức chế men DPP- 4

C. Nhóm Sulfonylureas, nhóm Meglitinides

D. Nhóm SGLT-2i

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:53 chiều

Đánh giá chủ đề này