NHTW có mối quan hệ tín dụng với NSNN như thế nào?

NHTW có mối quan hệ tín dụng với NSNN như thế nào?

A. Cho vay trực tiếp bằng cách tạm ứng để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ NSNN theo quy định của chính nước thông qua đấu thầu phủ, phải hoàn trả trong năm ngân sách (trừ trường hợp đặc biệt)

B. Làm đại lý phát hành tín phiếu, trái phiếu nhà (để NSNN vay các TCTD)

C. Cho vay gián tiếp thông qua việc mua tín phiếu NN (chiết khấu, nghiệp vụ thị trường mở)

D. Gồm A, Làm đại lý phát hành tín phiếu, trái phiếu nhà nước, Cho vay gián tiếp thông qua việc mua tín phiếu, trai phiếu chính phủ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này