Những điều nào sau đây là đúng với ngoại ứng tiêu cực, vì sao?

Những điều nào sau đây là đúng với ngoại ứng tiêu cực, vì sao?

A. Tại mức sản lượng tối ưu xã hội, MSC > MPB

B. Tại mức sản lượng tối ưu xã hội, MSC = MPB

C. Tại mức sản lượng tối ưu xã hội, MSB < MSC

D. Tại mức sản lượng tối ưu xã hội, MSB = MSC

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này