Những gì sau đây được xem như là thành phần của hệ thống thông tin quản lý?

Những gì sau đây được xem như là thành phần của hệ thống thông tin quản lý?

A. Máy tính được dùng để xử lý thông tin

B. Người sử dụng phần mềm để tạo ra thông tin hữu ích cho tổ chức

C. Người làm nhiệm vụ bảo trì và nâng cấp phần mềm

D. Tất cả các đáp án còn lại

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này