Nội dung chủ yếu của giấm sát tại chỗ là gì?

Nội dung chủ yếu của giấm sát tại chỗ là gì?

A. Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ pháp luật của tổ chức tín dụng về mặt tổ chức của tổ chức tín dụng, kiểm tra công tác kế toán, phân tích tài sản và nguồn vốn, kiểm tra tình hình kinh doanh và ngoại tệ

B. A và kết quả tài chính

C. B và tuân thủ pháp luật

D. C và quản lý điều hành của ban lãnh đạo

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này