Ở tình huống nào dưới đây, máy tính thực thi công việc tốt hơn con người?

Ở tình huống nào dưới đây, máy tính thực thi công việc tốt hơn con người?

A. Khi dịch một cuốn sách

B. Khi chẩn đoán bệnh

C.  Khi phân tích tâm lý một con người

D. Khi thực hiện một phép toán phức tạp

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này