Ông Bình gửi ngân hàng đầu mỗi quý 20 triệu liên tiếp trong 5 năm. Từ đầu năm thứ 6 ông Bình lại gửi ngân hàng đầu mỗi tháng 10 triệu liên tiếp trong 2 năm. Từ đầu năm thứ 8, ông này gửi ngân hàng đầu mỗi 2 tháng 5 triệu liên tiếp trong 4 năm. Lãi suất 12%/năm, lãi gộp vốn 6 tháng/lần. Nếu bắt đầu từ đầu năm 14 trở đi, ông Bình rút tiền ra, năm đầu tiên rút x (triệu) và cứ năm sau rút tăng hơn năm trước 5 triệu liên tiếp trong 5 năm thì tài khoản kết toán. Tính x?

Ông Bình gửi ngân hàng đầu mỗi quý 20 triệu liên tiếp trong 5 năm. Từ đầu năm thứ 6 ông Bình lại gửi ngân hàng đầu mỗi tháng 10 triệu liên tiếp trong 2 năm. Từ đầu năm thứ 8, ông này gửi ngân hàng đầu mỗi 2 tháng 5 triệu liên tiếp trong 4 năm. Lãi suất 12%/năm, lãi gộp vốn 6 tháng/lần. Nếu bắt đầu từ đầu năm 14 trở đi, ông Bình rút tiền ra, năm đầu tiên rút x (triệu) và cứ năm sau rút tăng hơn năm trước 5 triệu liên tiếp trong 5 năm thì tài khoản kết toán. Tính x?

A. 524,388

B. 334,388

C. 214,828

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này