Phát biểu nào sau đây là đúng nhất cho Switch:

Phát biểu nào sau đây là đúng nhất cho Switch:

A. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Physical của mô hình OSI.

B. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Network của mô hình OSI.

C. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Data Link của mô hình OSI.

D. Sử dụng địa chỉ IP và hoạt động tại tầng Network của mô hình OSI.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này