Question: Một loài thực vật có 12 nhóm gen liên kết. Theo lí thuyết, bộ NST lưỡng bội của loài này là 2n = 12 2n = 24 2n = 36 2n = 6

Question: Một loài thực vật có 12 nhóm gen liên kết. Theo lí thuyết, bộ NST lưỡng bội của loài này là

2n = 12
2n = 24
2n = 36
2n = 6

Hướng dẫn

Số nhóm gen liên kết bằng số NST trong bộ NST đơn bội của loài, hay n = 12
Vậy thể lưỡng bội: 2n = 24.
Đáp án cần chọn là: B

Question: Cơ sở tế bào học của trao đổi đoạn nhiễm sắc thể là:

Sự tiếp hợp các NST tương đồng ở kì trước của giảm phân I.
Sự trao đổi đoạn giữa 2 crômatit cùng nguồn gốc ở kì trước của giảm phân II.
Sự trao đổi đoạn giữa các crômatit khác nguồn gốc ở kì trước giảm phân I.
Sự phân li và tổ hợp tự do của nhiễm sắc thể trong giảm phân.

Hướng dẫn

Cơ sở tế bào học của trao đổi đoạn nhiễm sắc thể là sự trao đổi đoạn giữa các crômatit khác nguồn gốc ở kì trước giảm phân I.
Đáp án cần chọn là: C

Question: Khi cho đậu hoa vàng, cánh thẳng lai với đậu hoa tím, cánh cuốn thu được F$_{1 }$100% đậu hoa tím, cánh thẳng. Cho F$_{1}$ giao phấn với nhau thu được F$_{2}$ gồm 105 đậu hoa vàng, cánh thẳng, 210 đậu hoa tím, cánh thẳng, 100 đậu hoa tím, cánh cuốn. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng. Nhận xét nào sau đây là đúng?

F2 thu được tỉ lệ kiểu hình khác tỉ lệ kiểu gen.
Các cặp tính trạng di truyền phân li độc lập.
F2 thu được tỉ lệ kiểu hình giống tỉ lệ kiểu gen.
Kiểu gen của F1 là dị hợp tử đều.

Hướng dẫn

Lai hai tính trạng → tỉ lệ phân li kiểu hình 1 : 2 :1 → Hai tính trạng này liên kết hoàn toàn với nhau và cùng nằm trên 1 NST.
Vì hoa vàng, cánh thẳng × đậu hoa tím, cánh cuốn → Tím thẳng
→ A – Tím >> a – vàng, B – thẳng >> b – cuốn

→ Tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình.
Đáp án cần chọn là: C

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 3:53 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site