Question: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen là 0,3AABb: 0,2AaBb: 0,5Aabb. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng về cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F1?

Question: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen là 0,3AABb: 0,2AaBb: 0,5Aabb. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng về cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F1?
(1). Có tối đa 10 loại kiểu gen.
(2). Số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn về cả hai cặp gen chiếm tỉ lệ 13,75%.
(3). Số cá thể có kiểu hình trội về một trong hai tính trạng chiếm tỉ lệ 52,5%.
(4). Số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử trội về cả 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 7,5%.
A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.

Hướng dẫn

Phương pháp:
Bước 1: Viết kết quả khi P tự thụ
Bước 2: xét các phát biểu
(1) Nếu có kiểu gen AaBb tự thụ thì số kiểu gen tối đa là 9
(2) tính tỉ lệ aabb từ sự tự thụ của AaBb và Aabb
(3) tỷ lệ kiểu hình trội về 1 trong 2 tính trạng = 1 – tỉ lệ trội 2 tính trạng – tỉ lệ lặn 2 tính trạng.
(4) Áp dụng công thức tính tỷ lệ kiểu hình chứa a alen trội $frac{C_{n}^{a}}{{{2}^{n}}}$ trong đó n là số cặp gen dị hợp
Cách giải:
0,3AABb : 0,2AaBb: 0,5Aabb tự thụ phấn:
AABb $to $ AA(1BB:2Bb:1bb)
AaBb → (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:lbb)
Aabb → (1AA:2Aa:laa)bb
Xét các phát biểu:
(1) sai, có tối đa 9 kiểu gen
(2) tỷ lệ kiểu gen đồng hợp lặn:$0,2AaBbtimes frac{1}{4}times frac{1}{4}+0,5Aabbtimes frac{1}{4}=frac{11}{80}=13,75%to $(2) đúng
(3) tỷ lệ kiểu hình trội về 1 trong 2 tính trạng
$1-left( 0,3AABbtimes frac{3}{4}left( B- right)+0,2AaBbtimes frac{9}{16}left( A-B- right) right)-frac{11}{80}aabb=0,525to $ (3) đúng.
$left( 0,3AABbtimes frac{3}{4}left( B- right)+0,2AaBbtimes frac{9}{16}left( A-B- right) right)$là tỉ lệ trội về tình trạng
(4) tỷ lệ đồng hợp trội về 2 cặp gen:
AABb $to $ AA(1BB:2Bb:1bb) $to $ AABB = 0,3×1/4
AaBb $to $ (1AA:2Aa:laa)(1BB:2Bb:1bb) $to $ AABB = 0,2×1/4$times $1/4
Aabb → (1AA:2Aa:1aa)bb → AABB = 0,5 x 0
Tỷ lệ cần tính là 0,0875 $to $ (4) sai
Chọn C.

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 4:01 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site