Quy trình giám sát tại chỗ gồm những bước nào?

Quy trình giám sát tại chỗ gồm những bước nào?

A. Chuẩn bị thực hiện đảm bảo với kết quả thanh toán tại chỗ

B. Chuẩn bị thực hiện đảm bảo với kết quả thanh toán tại chỗ, kết thúc thanh tra, xử lý kết quả thanh tra

C. Chuẩn bị thực hiện đảm bảo với kết quả thanh toán tại chỗ, kết thúc thanh tra

D. Chuẩn bị thực hiện đảm bảo với kết quả thanh toán tại chỗ, xử lý kết quả thanh tra

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này