Quyết định thành lập công ty con lập chi nhánh văn phòng đại diện và việc góp vốn mua cổ phần cổ doanh nghiệp khác là do?

Quyết định thành lập công ty con lập chi nhánh văn phòng đại diện và việc góp vốn mua cổ phần cổ doanh nghiệp khác là do?

A. Hội đồng cổ đông

B. Tổng giám đốc

C. Hội đồng quản trị

D. Giám đốc 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:53 chiều

Đánh giá chủ đề này