Sản phẩm trung gian của sự thủy phân tinh bột là:

Sản phẩm trung gian của sự thủy phân tinh bột là:

A. Glycogen 

B. Chitin

C. Dextrin 

D. Pectin

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này