Sử dụng số nhị phân n bit để biểu diễn số nguyên có dấu. Hỏi giá trị số nguyên nhỏ nhất có thể biểu diễn được là bao nhiêu?

Sử dụng số nhị phân n bit để biểu diễn số nguyên có dấu. Hỏi giá trị số nguyên nhỏ nhất có thể biểu diễn được là bao nhiêu?

A.  -2n-1

B.  -2n

C. -2n-1-1

D. -2n-1

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này