Sự ra đời và tồn tại của ngân sách nhà nước gắn liền với sự ra đời và phát triển của:

Sự ra đời và tồn tại của ngân sách nhà nước gắn liền với sự ra đời và phát triển của:

A. Nhà nước

B. Nền sản xuất hang hóa

C. Pháp luật

D. Nhà nước và nền sản xuất hàng hoá

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:41 chiều

Đánh giá chủ đề này