Tập tin nào chứa thông tin các file system đang được mount

Tập tin nào chứa thông tin các file system đang được mount

A. /etc/mntab

B. /etc/mount.conf

C. /etc/fstab

D. /etc/modules.conf

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:40 chiều

Đánh giá chủ đề này