Tất cả các khoản thu vào NSNN đều phải được phản ánh dưới dạng tiền tệ:

Tất cả các khoản thu vào NSNN đều phải được phản ánh dưới dạng tiền tệ:

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này