Thay đổi quy mô theo yêu cầu của khách hàng sau khi thiết kế được phê duyệt sẽ làm tác động đến một số thành phần của dự án. Nếu bạn là nhà quản trị dự án, bạn sẽ làm gì trước tiên trong tình huống này?

Thay đổi quy mô theo yêu cầu của khách hàng sau khi thiết kế được phê duyệt sẽ làm tác động đến một số thành phần của dự án. Nếu bạn là nhà quản trị dự án, bạn sẽ làm gì trước tiên trong tình huống này?

A. Thuyết phục khách hàng chỉ đưa ra các yêu cầu sau khi hoàn thành thiết kế ban đầu.

B. Ước tính các tác động đến chi phí và tiến độ dự án và đệ trình phê duyệt trước khi tiếp tục thực hiện dự án.

C. Thực hiện các thay đổi nếu thấy nó là quan trọng, bất kể chi phí và tác động của nó, và thông báo cho bộ phận chịu trách nhiệm kiểm soát sự thay đổi.

D. Thuyết phục khách hàng hủy bỏ sự thay đổi.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này