Theo Luật bảo vệ môi trường hiện hành, cơ quan nào có trách nhiệm báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm?

Theo Luật bảo vệ môi trường hiện hành, cơ quan nào có trách nhiệm báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm?

A. Ủy ban nhân dân các cấp, Chủ các dự án đầu tư và các Bộ, ngành

B. Ủy ban nhân dân các cấp, Chủ các dự án đầu tư và các Bộ, ngành

C. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp và các Bộ, ngành

D. Ủy ban nhân dân các cấp và các tổ chức, cá nhân có vi phạm pháp luật về môi trường

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này